hypotheekcomputer
foto

homemenublokje
berekeningenmenublokje
hypotheekvormenmenublokje
tipsmenublokje
voorwaardenmenudriehoekje
eigen geldmenudriehoekje
fiscaalmenudriehoekje
linksmenublokje
over onsmenublokje
Tips: Fiscaal

Rente-aftrek

Uw hypotheekrente kunt u aftrekken in box 1. Hierbij geldt een maximum van 30 jaar. Denkt u eraan dat u niet alleen uw hypotheekrente kunt aftrekken, maar ook de afsluitprovisie, notariskosten die direct samenhangen met de hypotheek en dergelijke. Zie belastingdienst voor alle kosten die u i.v.m. uw hypotheek kunt aftrekken.

box 1 en box 3

Via een levensverzekering is het mogelijk om belastingvrij vermogen op te bouwen. Wanneer u een vermogen opbouwt buiten een levensverzekering om, bent u wel flexibeler, maar dit gaat ten koste van het belastingvoordeel van box 1, u zit dan namelijk vast aan box 3. Bij een hypotheek via een levensverzekering heeft u de keuze tussen box 1 (eigen woning en hypotheek) en box 3 (vermogen).

Box 1: als u via een levensverzekering het vermogen opbouwt om uw hypotheek uiteindelijk mee af te lossen kunt u gebruik maken van een vrijstelling van maximaal € 34.900 na 15 jaar en € 154.000 na 20 jaar per persoon (2012). Dit bedrag wordt wel elk jaar geïndexeerd! Voor nieuwe hypotheken gelden o.a. de hieronder genoemde voorwaarden. Bij hypotheken die voor 1992 of eerder zijn afgesloten gelden andere voorwaarden, waar hier verder niet op in wordt gegaan.

item u moet de uitkering uit de kapitaalverzekering gebruiken als aflossing van de hypotheek
item bij een looptijd tussen de 15 en 20 jaar geldt een belastingvrije uitkering van 34.900 euro per persoon (2012). Bij een premie periode van 20 jaar of meer, geldt een vrijstelling van 154.000 euro per persoon (2012).
item de hoogste jaarpremie mag niet meer zijn dan de 10 keer de laagste jaarpremie. Hiermee wordt de som van de premie voor de overlijdensrisicoverzekering bedoeld en die voor de kapitaalverzekering
item u mag tussentijds uw opgebouwde kapitaal niet opnemen
item de maximale looptijd is 30 jaar. Wanneer u de hypotheek langer laat lopen dan 30 jaar, dan wordt het opgebouwde kapitaal in de kapitaalverzekering min de daarop ingelegde premies belast in box 1 zonder rekening te houden met de vrijstelling. Vervolgens moet u jaarlijks vermogensrendementheffing betalen over het opgebouwde bedrag in box 3. U kunt bij een beleggingshypotheek met een restschuld blijven zitten (en genoodzaakt zijn de looptijd te verlengen).
item het opgebouwde kapitaal mag op het moment van uitkeren niet meer zijn dan uw eigenwoningschuld van deze hypotheek. Mocht uw opgebouwde kapitaal toch meer zijn, wat voor zou kunnen komen bij een beleggingshypotheek, dan geldt dat u over het meerdere uw vrijstelling kwijt bent. U betaalt dan over dat bedrag in box 1 belasting (maximaal 52%).

Box 3: u kunt gebruik maken van de vrijstelling die geldt voor uw vermogen: € 20.661 per persoon (2010). Voor levensverzekeringen die zijn afgesloten voor 15 september 1999 geldt een vrijstelling van € 123.428 per persoon. Hiervoor gelden wel beperkende voorwaarden waar hier niet verder op ingegaan zal worden.

Successierechten uitkering overlijdensrisicoverzekering

Als u in gemeenschap van goederen bent getrouwd moet u sowieso successierechten betalen als u boven de vrijstellingsdrempel komt. Deze is in 2010 voor echtgenoten en geregistreerde partners € 600.000. Wanneer u op huwelijke voorwaarden bent getrouwd of een samenlevingscontract heeft, is hier een mouw aan te passen, waardoor u geen successierechten hoeft te betalen als u over de drempel komt. De ene partner moet dan een overlijdensrisicoverzekerering afsluiten op het leven van de ander en daarvoor premie betalen en vice versa. Er is dan dus sprake van twee polissen. Een andere mogelijkheid is premiesplitsing: in de polis moet worden aangetekend dat de premies over en weer zijn verschuldigd. De premies zijn dan alleen op papier gescheiden verschuldigd, de feitelijke betaling kan in één keer plaatsvinden.

bijleenregeling

Wanneer u een woning verkoopt en vervolgens (binnen vijf jaar) een nieuwe woning koopt, is de bijleenregeling van toepassing. Dit wil zeggen dat u de overwaarde van het verkochte huis moet inbrengen in het nieuwe huis. Als u toch een hogere hypotheek neemt, is het meerdere niet aftrekbaar. De overwaarde bestaat uit de verkoopprijs min de verkoopkosten min de eigenwoningschuld. Mocht u naar een goedkopere woning verhuizen, dan geldt een soepelere regeling. U kunt dan de aftrek behouden over de oude eigenwoningschuld, maar als de aankoopprijs van de nieuwe woning lager is, dan geldt dit bedrag.

eigenwoningforfait

Wanneer u een eigen woning heeft, moet u een bepaald percentage van de WOZ-waarde van uw woning bij uw inkomen optellen in box 1. Voor actuele percentages: zie belastingdienst. Sinds 1 januari 2005 is er een nieuwe regeling die betrekking heeft op het eigenwoningforfait: wanneer het bedrag dat u aan eigenwoningforfait zou moeten betalen meer is dan het hypotheekrentebedrag dat u aftrekt, hoeft u dit niet opgegeven te worden bij de belastingdienst.

streepstreephomestreepstreepstreepover onsstreepstreepstreepcontactstreepstreep streep streep
© 2012 Emundio / WebPainters.nl streep
streep